cover

Иновациони центар  (ИЦЕФ)

Електротехничког факултета Универзитета у Београду

ЗА САРАДНИКЕ ИЦЕФ-А
Корисничко име:


Шифра:
Јавне набавке

Отворени поступак

Отворени поступак је поступак у коме сва заинтересована лица могу поднети понуду.

Јавне набавке мале вредности

Јавна набавка мале вредности је набавка истоврсних добара, услуга или радова чија је процењена вредност на годишњем нивоу мања од вредности одређене у закону којим се уређије годишњи буџет Републике Србије.


1. Набавка индустријске видео опреме ЈН 01/15

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Отворени поступак

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда је поступак у којем наручилац непосредно преговара са једним или више понуђача о елементима уговора о јавној набавци.